MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นกรรมาธิการ

 

การให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่อง Thai PBS

 

ทำสัญญาพร้อมมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2562

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 17/2562

 

ข้ามไปยังทูลบาร์