ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

ทำเนียบอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยดาวน์โหลด …
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

แบบฟอร์มแนบ แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (แบบ แบบบันทึก (เพิ่มเติม) ใบมอบอำนาจ หนังสือรับรอง …
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนสถานประกอบการที่อยู่ในกำกับดูแลยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมฯ

เอกสารแนบ แผ่นพับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือ หนังสือ พม 0608-2225 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 …
อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบการเงิน

Top Downloads