ทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสุโขทัย จำแนกตาม อำเภอ และประเภทปัญหาความยากจน

พื้นที่ระดับอำเภอ
ปัญหา
ที่ดินทำกิน
ปัญหา
คนเร่ร่อน
ปัญหา
ผู้ประกอบอาชีพ
ผิดกฎหมาย
ปัญหา
การถูกล่อลวง
ปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
ปัญหา
ที่อยู่อาศัย
คนจน
รวม
1
อำเภอเมืองสุโขทัย
1,836
5
17
85
6,215
1,970
10,128
 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
158
-
-
8
487
359
1,012
 
เทศบาลตำบลบ้านสวน
36
1
4
10
253
117
421
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
58
-
1
7
343
708
1,117
2
อำเภอบ้านด่านลานหอย
4,161
3
11
132
4,678
1,211
10,196
 
เทศบาลตำบลลานหอย
220
-
2
12
250
104
588
3
อำเภอคีรีมาศ
4,694
1
-
53
6,983
1,255
12,986
 
เทศบาลตำบลบ้านโตนด
254
-
-
5
354
111
724
 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
381
-
-
13
741
339
1,474
4
อำเภอกงไกรลาศ
2,774
2
8
70
9,650
1,336
13,840
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
61
1
2
-
278
131
473
5
ิอำเภอศรีสัชนาลัย
7,037
13
29
91
6,232
1,216
14,618
 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
279
1
2
3
408
131
824
 
เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย
1,532
2
13
40
1,232
523
3,342
6
อำเภอศรีสำโรง
2,556
4
9
121
9,191
1,293
13,174
 
เทศบาลตำบลศรีสำโรง
69
-
2
2
436
175
684
7
อำเภอสวรรคโลก
4,795
8
45
124
9,777
1,995
16,744
 
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
322
4
15
6
631
418
1,396
8
อำเภอศรีนคร
2,687
3
13
38
3,897
784
7,422
 
เทศบาลตำบลศรีนคร
181
2
2
6
345
146
682
9
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
4,928
-
20
102
5,025
1,341
11,416
 
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
600
-
2
7
820
158
1,587
รวมจังหวัดสุโขทัย
39,619
50
197
935
68,226
15,821
124,848
 
ร้อยละ
31.734
0.040
0.158
0.749
54.647
12.672
100


   ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  :  มีนาคม 2547

May 18, 2006 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม  


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.ศรีอินทราทิตย์ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-1234, 0-5561-6417, แฟ็กซ์. 0-5561-1234, e-mail : sukhothai@m-society.go.th